с. Тръстиково

ПРОЕКТ "ТВОЯТ  ЧАС"

проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на

учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

  Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и  разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Приложение 1

по

ред

Направление

Дейност по интереси

Ръководител

 

Предприемачество

„Клуб Дъга“

Десислава Недкова

 

 

Изкуства и култура

Ателие „Оригами“

Таня Роева

 

Спорт

„Бързи, смели, сръчни“

 

Анка Тодорова

Приложение 2

по

ред

Направление

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Ръководител

1.

Български език и литература

„Език мой“ V-VІІІ клас

  Виолета Янева

 

 

„Искам да съм грамотен“ І-ІV клас

Румяна Ганчева

2.

Математика


Математика V-VІІІ клас

 

Таня Роева

 

 

„Математиката – трудна, но интересна“

І-ІV клас

 

Анка Тодорова


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.